Social

Noutăţi la examenul de definitivare în învăţământ

Monica DUMITRESCU

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2017), respectiv calendarul acestui examen, aprobate prin ordinele de ministru nr. 5.087/2016 şi 5.223/2016 au fost publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei. Potrivit documentelor, comparativ cu sesiunile anterioare, în 2017 apar câteva modificări. Noutatea majoră o reprezintă data de desfăşurare a probei scrise. Pentru a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară, Ministerul Educaţiei a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.

Prin excepţie, cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecţiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susţinută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare.

Pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul “Bine” sau “Foarte bine” – condiţii care se menţin din sesiunile anterioare – candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

 

Mai puţine subiecte la proba scrisă

 

O noutate esenţială este şi simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

Portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. Portofoliul este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactică la care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie şi a elementelor de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate. Portofoliul profesional personal cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului profesional şi o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare. De asemenea, portofoliul profesional conţine un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecţii diferite), instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează inspecţia, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua în care este efectuată a doua inspecţie de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.

Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate “conform cu originalul” de conducerea unităţii de învăţământ unde sunt încadraţi candidaţii. Aceştia vor ataşa la dosar şi adeverinţa privind calificativul obţinut pentru anul şcolar precedent anului în care susţin proba scrisă.

Conform calendarului publicat, primele rezultate se afişează în data de 25 aprilie 2017. Contestaţiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Faţă de sesiunea 2016, în sesiunea 2017,  în cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1 punct sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestaţii. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

 

Anul acesta doar o treime din candidaţii teleormăneni au obţinut definitivatul în învăţământ

 

În sesiunea 2016, în Teleorman au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ doar 40 de dascăli. La începutul anului şcolar 2015-2016 s-au înscris pentru susţinerea acestui examen 121 de candidaţi, însă, au fost admişi să participe la proba scrisă 114 candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul “Bine” sau “Foarte bine” pentru anul şcolar în curs şi minimum media 8 la inspecţiile speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

La proba scrisă s-au prezentat doar 93 de candidaţi. 20 dintre aceştia s-au retras după ce au văzut subiectele, pentru a nu-şi irosi una dintre cele trei şanse pe care le au pentru obţinerea acestui grad profesional, alţi 33 de candidaţi fiind respinşi pentru că nu au reuşit să obţină nota minimă 8. Potrivit datelor, niciun candidat nu a obţinut nota 10, iar cea mai mică notă a fost 1,70. Majoritatea candidaţilor care nu au promovat examenul au obţinut note între 6-7.99. Doar doi candidaţi au obţinut note mai mici de 5.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional care încheie formarea iniţială. Cei care nu promovează definitivatul pot fi angajaţi în învăţământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanţi. Conform metodologiei, profesorii se pot prezenta de maximum 3 ori la examenul de definitivat, în cel mult 5 ani.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.