Eveniment

Consiliul Județean Teleorman / DISPOZIŢIE

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 14 august 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

Având în vedere:

– prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin.(1) și alin.(2),  lit. a), alin. (4) și alin. (6) coroborate cu cele ale art. 134, art. 135 și art. 182, alin (4)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  D I S P U N E:

 Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 14 august 2020, ora 11.00, care se va desfășura în sistem videoconferință.

 Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se vor afișa pe site-ul consiliului județean.

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi care vor fi transmise în sistem electronic la adresa de e-mail: teleormanconsiliuljudetean@gmail.com.

Art. 5. Prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului județean, prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt aplicabile și în cazul ședințelor în sistem videoconferință.

Art. 6. Direcția juridică prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni, asigură convocarea consilierilor județeni în scris, prin e-mail sau telefonic.

 Art. 7. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman.

Art. 8. Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni va comunica prezenta dispoziție, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Teleorman, consilierilor județeni și Serviciului informatic.

                                                                                                           

ANEXĂ la dispoziția

                  

 

                                          PROIECTUL ORDINII DE  ZI

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 14 AUGUST 2020, ORA 11.00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, propietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din imobilele sau părțile de imobile în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Alexandria, propietate publică sau privată a județului Teleorman.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de management al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – Instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 29 octombrie 2010 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010-2020”.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt – Balaci, Ciolănești (DJ 701) – Buzescu (DE 70).

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35/19.02.2020 privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2020 .

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu

 1. Diverse.

Comments are closed.