Eveniment

Anunț selecție parteneri privați nr. 3

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman  anunță  organizarea  unei proceduri  de  selecție  a  partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Cererea de propuneri Axa prioritară 6,  Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4) , în conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din OUG 40/2015 gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,  art. 33-34 din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Ca parteneri privați vor fi selectate organizații private  încadrate conform grilei Tabel 3, cap.1.4 din Ghid, astfel incat acestea sa aibă DA la toate cele 4 OS (6.2, 6.3, 6.4, 6.6.).

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiții aferente Cererii de propuneri Axa prioritară 6,  Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4)  disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro

 

 

 

 1. Descrierea proiectului

Titlul proiectului (orientativ):  INOV@EDU – Model inovativ de promovare a educatiei inclusive in judetul Teleorman, prin dezvoltarea de practici si masuri integrate

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6

Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apelul de proiecte nr. 4.

 

 

Buget total estimat al proiectului: 9.345.000 lei;

 

Durata estimată a proiectului: 36 luni, de la data aprobării finanțării

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului SUD MUNTENIA;

Obiective specifice ale  programului:

OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.

 

OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”.

 

OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”.

 

OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive

 

Obiectivul general al  proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate prin furnizarea de parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare pentru grupul tinta, prin implementarea unui model inovativ de masuri integrate la toate nivelurile de învățământ, care sa asigure crearea premiselor pentru educația incluziva – TREDUIN ( Teleorman –  educație incluziva)

 Activitățile proiectului:

A1. Management de proiect

A2. Desfășurarea procedurilor de achiziție

A3. Activități de informare şi publicitate

A4. Identificarea și gestionarea grupului țintă

 

A5. Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII;

A6 Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE;

A7 Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli.

 

În cadrul proiectului este obligatoriu ca solicitantul și/sau partenerii sӑ acopere cel puțin acțiuni aferente OS 6.2 (minimum activitati pentru prescolari) si OS 6.3 (activitati pentru scolari) (conform acțiunilor detaliate la paginile 9-13 din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 6)  

 

 1. Selecția partenerilor privați

Procesul de selecție al partenerilor se va realiza prin raportare la:

 • Criterii de eligibilitate
 • Criterii de evaluare și selecție.
 1. Criteriile de eligibilitate cerute organizațiilor din mediul privat pentru a putea fi selectate ca parteneri în cadrul proiectului:
  1. Să aibă personalitate juridică, putând fi organizate atât ca entități de drept privat fără scop patrimonial, cât și ca entități de drept privat cu scop patrimonial;
  2. Să fie înregistrate în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
  3. Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate la capitolul 4.1.1 din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
  4. Să nu se afle în conflict de interese cu persoanele din conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman și cu persoanele implicate în procesul de selecție;
  5. Să îndeplinească condițiile generale și condițiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4);
  6. Să își asume angajamentul de a participa la realizarea activităților proiectului și la cofinanțarea acestuia în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4);
  7. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială, etc);
  8. Să facă dovada că dispune de autorizările necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul.
  9. Dispune de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului.

 

Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizațiile interesate vor prezenta următoarele documente:

 1. Documentul constitutiv al organizației/Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Extras din Registrul Comerțului (după caz) și Certificatul de înregistrare fiscală – copie certificată conform cu originalul;
 2. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute de Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4)- original;
 3. Declarație privind neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese;
 4. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării la proiect, în in limita a 0% sau 5% din valoarea bugetuluui gestionat in proiect pentru partenerii privati (functie de tipul partenerului), și participarea la activitățile proiectului – original;
 5. Autorizări necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul, sau atestarea calitatii de furnizor de formare autorizat ANC si MENCS. ( Se va face pe baza copiilor după autorizațiile emise valabile pentru cel puțin 1 curs autorizat ANC si cel puțin un curs autorizat MENCS)
 6. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali încheiați – copie certificată conform cu originalul.
 7. Criteriile de evaluare și selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii:

2.1. Relevanța pentru domeniul și activităților proiectului;

Respectarea acestui criteriu implică respectarea, a cel puțin unul din următoarele condiții:

 • Experiența in implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, dovedita prin calitatea de partener sau beneficiar/lider de parteneriat în cadrul a cel puțin 1 proiect. Pentru a dovedi respectarea acestui criteriu, va fi verificată Lista proiectelor implementate cofinanțate din fonduri europene nerambursabile, semnată de reprezentantul legal, cu indicarea calității organizației în proiect,  a bugetului alocat, obiectivelor proiectului și activităților implementate de organizație.
 • Desfășoară activități relevante pentru domeniul proiectului, respectiv: evaluare, consiliere, orientare, motivare, derulare sesiuni de formare și/sau organizarea și monitorizarea sesiunilor de schimb de experiență, alte activitati suport clasice sau inovatoare suport pentru procesul educational atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice. Pentru a dovedi respectarea acestui criteriu, va fi analizat, cel puțin unul din următoarele documente: Statut, Raport de activitate pe ultimul an încheiat, Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind activitățile desfășurate în ultimul an anterior depunerii proiectului sau alt document echivalent care atestă experiența minimă cerută și condițiile în care organizația poate demonstra desfășurarea de activități relevante în domeniul proiectului.

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 30 de puncte.

2.2. Capacitatea de a implementa activitățile proiectului

Respectarea acestui criteriu implică:

 • Indicarea activităților proiectului în care organizația dorește să se implice în cadrul viitorului proiect, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. În mod obligatoriu, organizația va prezenta o descrierea clară a responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care intenționează sa participe la realizarea acelor activități;
 • Prezentarea de evidențe și analize de natură financiară pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați prin care să facă dovada că dispune de asigure resurse financiare suficiente pentru asigurarea cofinanțării și implementarea proiectului.
 • Prezentarea de evidențe privind resursele materiale și umane de care dispune sau va dispune organizația și pe care le va aloca pentru implementarea activităților proiectului.
 • Existența expertizei relevante disponibile a experților cheie care pot fi implicați în implementarea activităților proiectului

Evaluarea capacității de a implementa proiectul de către organizațiile interesate se va realiza pe baza Notei justificative și a anexelor la aceasta.

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 30 de puncte.

2.3. Valoarea adăugată a parteneriatului

 • Vor fi avute în vedere: valoarea adăugată a participării organizației în proiect, disponibilitatea participării la implementarea proiectului.

Evaluarea valorii adăugate a proiectului se va realiza pe baza Notei justificative și a anexelor la aceasta.

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 25 de puncte.

 • Alte criterii specifice de selecție

Vor fi avute in vedere, criterii specifice de selectie pentru implementarea in conditii optime a proiectului, respectand principiile de eficienta economica si operationala.

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 15 puncte.

 

Conținutul Dosarului de selecție:

 1. Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect – original. Scrisoarea de intenție va cuprinde, în mod obligatoriu:
  1. Denumirea, adresa, număr telefon, fax, email, numele reprezentantului legal și datele persoanei de contact pentru acest proces de selecție;
  2. Descrierea organizației (max. 1 pagină).;
  3. Motivația participării la proiect, ca partener al Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman.
 2. Documentul constitutiv al organizației/Extra din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Extras din Registrul Comerțului (după caz) și Certificatul de înregistrare fiscală sau alte documente cu valoare echivalentă – copie certificată conform cu originalul;
 3. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute de Ghidul Solicitantului aferent Cererii de propuneri de proiecte Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4)- original;
 4. Declarație privind neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese;
 5. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării la proiect, în limita 5% sau 0% din valoarea bugetului gestionat in proiect și participarea la activitățile proiectului – original;
 6. Autorizări necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul.
 7. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali încheiați – copie certificată conform cu originalul.
 8. Nota justificativă privind calitate de partener, în original. Nota justificativă va cuprinde, cel puțin următoarele informații:
  1. Indicarea activităților proiectului la a căror implementare organizația intenționează să participe, descrierea rolului și a modului în care se va materializa implicarea sa;
  2. Descrierea modului în care organizația va asigura resursele necesare pentru implementarea proiectului, descrierea resurselor care vor fi alocate pentru implementarea proiectului;
  3. Modul în care proiectul se integrează în prioritățile de dezvoltare ale organizației;
  4. Complementaritatea activităților proiectului cu programele, strategiile și proiectele implementate/în curs de implementare la nivelul organizației;
  5. Descrierea și analiza valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor.

Nota justificativă privind calitate de partener va fi însoțită de următoarele anexe:

8.1. Statut, Raport de activitate pe ultimul an încheiat și/sau alt document echivalent care atestă experiența minimă cerută și condițiile în care organizația poate demonstra desfășurarea de activități relevante în domeniul proiectului – copii certificate conform cu originalul, și/sau Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind activitățile desfășurate în ultimul an anterior depunerii proiectului – original.  Acestea vor fi însoțite de orice document (contract de finanțare, acord parteneriat etc.) prin care organizația poate face dovada implementării a cel puțin unui  proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile sau o experiență de cel puțin 6 luni în domeniul   activităților   proiectului, după caz.

8.2. Lista proiectelor implementate cofinanțate din fonduri europene nerambursabile, semnată de reprezentantul legal, cu indicarea calității organizației în proiect, a bugetului alocat, obiectivelor proiectului și activităților implementate de organizație, după caz – în original;

8.3. Lista activităților în care se va implica în viitorul parteneriat, cu descrierea clară a responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care intenționează sa participe la realizarea acelor activități, în original;

8.4. Lista resurselor materiale deținute de organizație şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului), semnată de reprezentantul legal – în original.

8.5. Lista resurselor umane deținute sau care vor fi deținute de organizație şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului – în original. În acest document va fi indicat, în mod obligatoriu, numărul mediu de angajați din ultimii 3 ani fiscali încheiați. Lista resurselor umane va fi însoțită, în mod obligatoriu, de CV-urile în format Euro Pass ale experților cheie propuși de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care  expertul  este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert.

8.6. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali încheiați – copie certificată conform cu originalul.

8.7. Declarație pe propria răspundere (semnată şi ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării.

 • Evaluarea și selecția candidaților:

Verificarea conformității administrative se realizează în conformitate cu grila de conformitate administrativă.

Organizațiile ale căror dosare de candidatură îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă vor intra în etapa de verificare a eligibilității.

Verificarea eligibilității se realizează în conformitate cu grila de verificare a eligibilității

În etapa de evaluare a candidaturilor vor fi admise doar organizațiile care îndeplinesc condițiile de conformitate administrativă și criteriile de eligibilitate. Evaluarea  se va realiza conform grilei de evaluare și selecție. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform  grilei.  Vor fi validate/calificate pentru evaluare numai organizațiile care obțin punctaj mai mare decat zero la fiecare criteriu major de evaluare și selecție. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj general egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 60 de puncte.

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, isi rezerva dreptul de a selecta ca parteneri un număr mai mic decât numărul total de candidați declarați admiși, având in vedere specificatea proiectului si contextul derularii acestuia. In aplicarea acestui aspect de selecție, se va avea in vedere clasamentul final al punctajelor candidaților declarați admiși, in ordinea in care acesta a fost întocmit la finalul sesiunii de selecție si evaluare.

 

 1. Depunerea documentelor

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic închis cu mențiunea: “Pentru selecția de partener POCU aferenta  Axa prioritară 6,  Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4)”, la INSPECTORATUL SCOLAR Județean Teleorman adresa Str. Carpați nr. 15, Alexandria,  până la data de 25 octombrie 2016, ora 16.

 

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe pagina www.isjtr.ro , printr-un anunț care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informaţii privind candidații participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Adresa de înaintare.

 

Inspector Școlar pentru proiecte educaționale

 

Cepan Alina Daniela

Grila de verificare a conformității administrative

Criteriu DA NU
I.       Conformitatea documentelor    
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecție    
Documentele solicitate respectă modelul publicat (dupa caz)    
Documentele date ca model sunt integral şi corect completate (dupa caz)    

Notă: Conformitatea administrativă  se consideră îndeplinită numai în cazul în care la toate criteriile de Conformitate administrativa a fost bifată rubrica „DA”

 

 

Grila de verificare a eligibilității

Criteriu DA NU
I.     Capacitatea candidatului de a desfășura activitățile proiectului    
Personalitate juridică Română sau a unui stat membru U.E.    
Respectă condițiile generale de prevederilor documentului Orientări privind

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pagina 27 și Anexei 5 (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program ).

   
Respectă condițiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent apelului   Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  (apelul nr.4), asa cum sunt acestea prevăzute la cap. 1.4. Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili    
Are în obiectul de activitate desfășurarea de activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activitățile la care dorește să fie partener    
A participat în calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile SAU dovedeste experienta specifica de minim 6 luni anterioare depunerii candidaturii    
Dispune de autorizările necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul.    
Are capacitatea economico-financiară de realizare a activităților din proiect    
II.    Conduita candidatului    
Nu este subiect al unui conflict de interese    

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifată rubrica „DA”

 

 


 

Grila de evaluare și selecție

 

Criteriu Punctaj acordat Obs.
Relevanța pentru domeniul și activităților proiectului TOTAL: 30 puncte  
Sunt descrise concret și complet elementele prin care activitățile și expertiza specifică a organizației sunt relevante pentru proiect min 0 puncte; max 5 puncte; descris foarte bine- 5 puncte; descris bine -3 puncte; descris mai puțin bine sau deloc- 0 puncte;
Experiența organizației în implementarea de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă este relevantă min 0 puncte; max 10 puncte; in mare masura -10 puncte; oarecum relevanta -5 puncte; fara relevanta- 0 puncte;
Activitățile și expertiza specifică a organizației este relevantă pentru obiectivele proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; in mare măsura- 5 puncte; oarecum relevanta -3 puncte; fara relevanta -0 puncte;
Măsura în care rezultatele activităților și/sau proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă implementate anterior pot fi valorificate in cadrul proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; exista si pot fi implementate -5 puncte; nu exista sau nu pot fi implementate- 0 puncte;
Experiența in timp a organizației pe domeniul de activitate pentru care a depus candidatura min 0 puncte; max 5 puncte; sub 2 ani – 1 punct; pana la 2 ani – 2 puncte; peste 2 ani -5 puncte;
Capacitatea de a implementa activitățile proiectului TOTAL: 30 puncte  
Nr experților cheie propuși min 0 puncte; max 10 puncte; 0 experti – 0 puncte; 2 experti – 5 puncte , peste 2 experti – 10 puncte
Organizația dispune de resurse financiare adecvate în raport cu activitățile în care se va implica pentru implementarea proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; resursele sunt adecvate -5 puncte; mai putin adecvate- 2 puncte; fara relevanta -0 puncte
Relevanta experienței experților propuși pentru activitatile din proiect (se evalueaza ca medie aritmetica a anilor de experienta a tuturor expertilor propusi) min 0 puncte; max 10 puncte; <5 ani – 1 punct; 5-10 ani – 5 puncte;  >10 ani – 10 puncte
Este descris corect și complet modul de alocare al resurselor pentru  implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 puncte; max 5 puncte; descris foarte bine -5 puncte; descris bine -3 puncte; descris mai putin bine sau deloc -0 puncte
Valoarea adăugată a parteneriatului TOTAL: 25 puncte  
Este descris corect și complet modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 puncte; max 10 puncte; descris foarte bine -10 puncte; descris bine -5 puncte; descris mai puțin bine sau deloc -0 puncte)
Activitățile propuse și responsabilitățile/modul de implicare a organizației în proiect răspund concret obiectivelor identificate şi contribuie la îndeplinirea acestora min 0 puncte; max 5 puncte; contribuție clara si concreta -5 puncte; contribuție relativ clara si concreta -3 puncte; contribuție neclara -0 puncte;
Implicarea organizației generează valoare adăugată in ceea ce privește implementarea proiectului min 0 puncte; max 10 puncte; plus valoarea adusa este foarte clara si concret descrisa -10 puncte; plus valoarea este relativ clara si concret descrisa -5 puncte; implicarea este neclara sau nu e concreta -0 puncte;
Alte criterii specifice de selecție TOTAL: 15 puncte  
Eficienta operaționala raportata la specificul educației incluzive. min 0 puncte; max 5 puncte; Organizația solicitanta NU are experiența operaționala in domeniul educației incluzive / proiecte educationale incluzive- 0 puncte;

Organizația solicitanta are experiența operaționala in domeniul educației incluzive / proiecte educationale incluzive- 5 puncte;

Eficienta operaționala raportata la specificul proiectului- inovare sociala/nediscriminare min 0 puncte; max 10 puncte; Organizația solicitanta  NU detine experienta de lucru cu parteneri transnationali in domeniul educatiei- 0 puncte;

Organizația solicitanta  detine experienta de lucru cu parteneri transnationali in domeniul educatiei- 10 puncte;

 

 

TOTAL (I+II+III+IV) 100 puncte  

 

Criteriu Punctaj acordat Obs.
Relevanța pentru domeniul și activităților proiectului TOTAL: 30 puncte
Sunt descrise concret și complet elementele prin care activitățile și expertiza specifică a organizației sunt relevante pentru proiect min 0 puncte; max 5 puncte; descris foarte bine- 5 puncte; descris bine -3 puncte; descris mai puțin bine sau deloc- 0 puncte;
Experiența organizației în implementarea de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă este relevantă min 0 puncte; max 10 puncte; in mare masura -10 puncte; oarecum relevanta -5 puncte; fara relevanta- 0 puncte;
Activitățile și expertiza specifică a organizației este relevantă pentru obiectivele proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; in mare măsura- 5 puncte; oarecum relevanta -3 puncte; fara relevanta -0 puncte;
Măsura în care rezultatele activităților și/sau proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă implementate anterior pot fi valorificate in cadrul proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; exista si pot fi implementate -5 puncte; nu exista sau nu pot fi implementate- 0 puncte;
Experiența in timp a organizației pe domeniul de activitate pentru care a depus candidatura min 0 puncte; max 5 puncte; sub 2 ani – 1 punct; pana la 2 ani – 2 puncte; peste 2 ani -5 puncte;
Capacitatea de a implementa activitățile proiectului TOTAL: 30 puncte
Nr experților cheie propuși min 0 puncte; max 10 puncte; 0 experti – 0 puncte; 2 experti – 5 puncte , peste 2 experti – 10 puncte
Organizația dispune de resurse financiare adecvate în raport cu activitățile în care se va implica pentru implementarea proiectului min 0 puncte; max 5 puncte; resursele sunt adecvate -5 puncte; mai putin adecvate- 2 puncte; fara relevanta -0 puncte
Relevanta experienței experților propuși pentru activitatile din proiect (se evalueaza ca medie aritmetica a anilor de experienta a tuturor expertilor propusi) min 0 puncte; max 10 puncte; <5 ani – 1 punct; 5-10 ani – 5 puncte;  >10 ani – 10 puncte
Este descris corect și complet modul de alocare al resurselor pentru  implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 puncte; max 5 puncte; descris foarte bine -5 puncte; descris bine -3 puncte; descris mai putin bine sau deloc -0 puncte
Valoarea adăugată a parteneriatului TOTAL: 25 puncte
Este descris corect și complet modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 puncte; max 10 puncte; descris foarte bine -10 puncte; descris bine -5 puncte; descris mai puțin bine sau deloc -0 puncte)
Activitățile propuse și responsabilitățile/modul de implicare a organizației în proiect răspund concret obiectivelor identificate şi contribuie la îndeplinirea acestora min 0 puncte; max 5 puncte; contribuție clara si concreta -5 puncte; contribuție relativ clara si concreta -3 puncte; contribuție neclara -0 puncte;
Implicarea organizației generează valoare adăugată in ceea ce privește implementarea proiectului min 0 puncte; max 10 puncte; plus valoarea adusa este foarte clara si concret descrisa -10 puncte; plus valoarea este relativ clara si concret descrisa -5 puncte; implicarea este neclara sau nu e concreta -0 puncte;
Alte criterii specifice de selecție TOTAL: 15 puncte
Eficienta operaționala raportata la specificul educației incluzive. min 0 puncte; max 5 puncte; Organizația solicitanta NU are experiența operaționala in domeniul educației incluzive / proiecte educationale incluzive- 0 puncte;

Organizația solicitanta are experiența operaționala in domeniul educației incluzive / proiecte educationale incluzive- 5 puncte;

Eficienta operaționala raportata la specificul proiectului- inovare sociala/nediscriminare min 0 puncte; max 10 puncte; Organizația solicitanta  NU detine experienta de lucru cu parteneri transnationali in domeniul educatiei- 0 puncte;

Organizația solicitanta  detine experienta de lucru cu parteneri transnationali in domeniul educatiei- 10 puncte;

 

 

TOTAL (I+II+III+IV) 100 puncte

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.