Economie

Abateri identificate de Camera de Conturi Teleorman la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ – Autorităţile locale nu sunt interesate de încasarea veniturilor proprii

În cadrul acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman s-a concluzionat că principalele abateri constatate şi consemnate în actele de control, care au generat nerealizarea integrală şi la termen a veniturilor bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a veniturilor proprii ale entităţilor subordonate acestora, constau în nerespectarea reglementărilor legale privind organizarea şi conducerea activităţii de stabilire şi urmărire a încasării veniturilor proprii ale bugetului local, stabilirea eronată a taxei pentru regularizarea autorizaţiilor de construire şi/sau neefectuarea corectă şi la timp a operaţiunilor de regularizare a acestei taxe. Totodată, au generat nerealizarea integrală şi la termen a veniturilor bugetelor locale determinarea eronată a impozitelor/taxelor locale ca urmare a aplicării unor cote eronate de impunere ori prin supradimensionarea bazei impozabile prin neîncadrarea corectă a terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă, neverificarea de către organele fiscale ale administraţiilor publice locale a realităţii datelor şi informaţiilor din declaraţiile de impunere depuse de contribuabili, nestabilirea, neurmarirea şi neînregistrarea în evidenţa fiscală şi contabilă şi neîncasarea taxei datorată de persoanele fizice sau juridice care au primit în concesiune, închiriere sau în folosinţă terenuri şi/sau clădiri din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi neaplicarea procedurilor de urmărire şi executare silită în vederea încasării veniturilor proprii, condiţii în care valoarea impozitelor/taxelor restante la finele anului au crescut semnificativ faţă de cea înregistrată la finele anului precedent.

În urma auditului efectuat de Camera de Conturi Teleorman, pentru unitatea administrativ-teritorială Zimnicea s-a constatat că, în exerciţiul bugetar al anului 2013, pentru creanţele bugetare restante la data de 31.12.2013 neîncasate în termenele legale de plată, datorate de contribuabili, nu a fost dispusă nicio măsură de executare silită pentru încasarea acestora la bugetul local sau activitatea de executare silită s-a rezumat la emiterea şi comunicarea somaţiilor, fără să fie aplicate succesiv sau concomitent celelalte modalităţi de executare silită. Totodată, beneficiarului Autorizaţiei de construire pentru lucrări de reabilitare bloc 23D nr.86/13.12.2010 SC INTERAGRO SRL, cu termen de valabilitate 13.12.2012, compartimentul de urbanism UATO Zimnicea nu a procedat la stabilirea, înregistrarea în evidenţa analitică pe plătitor şi în evidenţa contabilă şi încasarea taxei datorate pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie executate la obiectivul de investiţii pentru care a fost emisă autorizaţia.

Nereguli au fost constatate şi în ce priveşte impozitul pe mijloacele de transport datorat bugetului local al oraşului Zimnicea, astfel că acesta a fost stabilit în mod eronat, într-un cuantum mai mic decâ cel legal cuvenit.

De asemenea, s-a constatat că în exerciţiul bugetar al anului 2013, nu a fost stabilită, înregistrată în contabilitate şi încasată la bugetul local taxa pe terenul intravilan proprietate publică a statului, în suprafaţă de 47.255 mp situat în portul Zimnicea, închiriat persoanelor juridice SC AGRAR PRODUCTION SRL Zimnicea, SC INTER AGREGATE SRL Zimnicea şi SC INTERAGRO SRL Zimnicea, taxa ce reprezintă sarcina fiscală a locatarului (chiriaşului).

În ce priveşte unitatea administrativ-terirtorială Băbăiţa, s-a constatat că, în exercitiile bugetare ale anilor 2009-2014, pentru terenul în suprafaţă de 166,86 ha, proprietate a UATC Băbăiţa, închiriat către diverse persoane fizice şi juridice, Primăria Comunei Băbăiţa nu a stabilit, înregistrat în evidenţa fiscală şi contabilă, urmărit şi încasat la termenele prevăzute de lege, taxa pe teren aferentă, estimată la valoarea de 44.051 lei, taxa ce reprezintă sarcina fiscală a chiriaşilor.

Totodată, în urma auditului s-a constatat că, în anul 2013, veniturile bugetului local au fost înregistrate doar în evidenţa fiscală, nu şi în evidenţa contabilă, şi nu au fost efectuate procedurile de executare silită a creanţelor fiscale restante (impozite şi taxe pe prorpietate), ceea ce a dus la creşterea valorii creanţelor bugetare restante de la 432.701 lei la 31.12.2012, la 525.821 lei la data de 31.12.2013.

În cazul unităţii administrativ-teritoriale Tătărăştii de Sus, auditul efectuat de Camera de Conturi Teleorman a scos în evidenţa că, la data de 31.12.2013, nu există o concordanţa între evidenţa sintetică şi evidenţa analitică , astfel că în evidenţa sintetică erau înregistrate creanţe ale bugetului local în valoare de 88.042 lei, în timp ce în evidenţa analitică erau înregistrate creanţe în valoare de 38.243 lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.