Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Plopii Slăviteşti – În perioada 2013 – 2016, au fost acordate drepturi salariale fără bază legală în valoare de 173.000 de lei

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Misiunile de audit/control efectuate au avut ca obiectiv auditarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile, cât şi controlul modului de gestionare a patrimoniului administrat de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Plopii Slăviteşti s-a desfăşurat în perioada 19.09.2016 – 28.10.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

În perioada 2013 – 2016, la nivelul Şcolii Gimnaziale, au fost efectuate plăţi fără respectatea procedurilor execuţiei bugetare

 

Potrivit raportului dat publicităţii de Camera de Conturi Teleorman, în ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), în raportul dat publicităţii de Curtera de Conturi se arată că La nivelul Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Plopii Slăviteşti nu este organizat controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor bugetare, în cadrul compartimentului contabil. De asemenea, la nivelul Şcolii Gimnaziale cu clasele I – VIII Plopii Slăviteşti, nu este organizat şi nu funcţionează nici controlul intern managerial, inclusiv procedurile formalizate pe activităţile desfăşurate de entitate.

Totodată, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2016, la nivelul Şcolii Gimnaziale cu clasele I – VIII Plopii Slăviteşti, plăţile efectuate din buget şi cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă s-au realizat fără a fi respectate procedurile execuţiei bugetare, şi anume angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor şi fără a fi întocmite şi utilizate documentele cerute de aceste faze ale execuţiei bugetare, întrucât conducătorul instituţiei, în calitatea sa de ordonator terţiar de credite, nu a organizat prin act administrativ procesul execuţiei bugetare a cheltuielilor.

 

Creanţele nu au fost stabilite conform prevederilor legale în vigoare

 

Cât despre modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, în exerciţiul bugetar al anului 2015, creanţele cuvenite bugetului local al comunei Plopii Slăviteşti, reprezentând impozitul pe terenul extravilan, nu au fost stabilite conform prevederilor legale în vigoare, pe baza declaraţiilor anuale depuse de contribuabili sau prin impunere din oficiu din partea organului fiscal abilitat de lege, deoarece în această perioadă organele fiscale ale Primăriei comunei Plopii Slăviteşti nu au întocmit şi nu au comunicat contribuabililor documentele care să ateste crearea dreptului de creanţă, şi anume deciziile de impunere pentru impozitele locale datorate şi deciziile de calcul accesorii pentru majorările de întârziere datorate de contribuabilii care nu şi-au achitat de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate bugetului local la termenele legale de plată. Abaterea reţinută are caracter de continuitate, fiind constatată şi în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2014.

De asemenea, în exerciţiul bugetar al anului 2015, precum şi în exerciţiul bugetar al anului 2016, până la data încheierii misiunii de audit, organele fiscale din cadrul Primăriei comunei Plopii Slăviteşti nu au dispus şi aplicat măsurile de executare silită prevăzute de reglementările legale aplicabile, în vederea încasării creanţelor cuvenite bugetului local al comunei Plopii Slăviteşti.

Totodată, se mai arată în raport, pentru obligaţiile fiscale restante aferente anului 2015, precum şi pentru cele din anii anteriori, datorate de un număr 10 contribuabili identificaţi în timpul misiunii de audit, din cei 20 verificaţi, reprezentând impozitul pe terenul extravilan datorat bugetului local al comunei Plopii Slăviteşti, fie nu s-au calculat majorări de întârziere pentru neplata acestor obligaţii la termenele legale, fie majorările de întârziere au fost calculate în mod eronat, deoarece s-au determinat numai pentru impozitele aferente anului 2015, fără a se determina şi majorările de întârziere aferente impozitelor restante din anii precedenţi.

 

Indemnizaţii lunare acordate ilegal membrilor comisiei locale de fond funciar organizată la nivelul comunei în valoare de 100.000 de lei

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, raportul Curţii de Conturi arată că, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2014 – 2016, s-au acordat şi achitat nelegal din bugetul local, indemnizaţii lunare membrilor comisiei locale de fond funciar organizată la nivelul comunei Plopii Slăviteşti, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 100 de mii de lei.

Totodată, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2016, din bugetul local s-a achitat persoanei care a exercitat activitatea de control financiar preventiv un spor de 25% din salariul de bază, mai mare decât cel legal cuvenit, în echivalent de 10% din salariul de bază.

Pe de altă parte, se mai arată în raport, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2016, din bugetul UATC Plopii Slăviteşti au fost efectuate plăţi fără bază legală pentru achiziţia unor bunuri şi servicii care nu sunt strict legate de activitatea entităţii, nu sunt în concordanţă cu obiectivele şi scopurile acesteia şi sunt interzise a fi achiziţionate şi achitate de către autorităţile publice, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 111.000 de lei.

De asemenea, în perioada octombrie 2013 – octombrie 2015, din bugetul local al comunei Plopii Slăviteşti au fost efectuate plăţi fără bază legală pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale asociaţii sportive din comuna Plopii Slăviteşti, fără respectarea legislaţiei regimului finanţărilor nerambursabile sau a contribuţiilor din fonduri publice, fără a avea încheiate acorduri de finanţare sau contracte de asociere cu această asociaţie sportivă, fără aprobarea autorităţii deliberative pentru toate cheltuielile achitate, pentru acţiuni care nu se încadrează în programele sportive de utilitate publică pentru care pot fi alocate fonduri public.

 

În perioada 2013-2016 au fost acordate drepturi salariale fără bază legală în valoare de 173.000 de lei

 

Pe de altă parte, în perioada octombrie 2013 – octombrie 2015, Primăria comunei Plopii Slăviteşti a achiziţionat şi achitat din bugetul local o cantitate de 25.229 litri de carburant şi lubrifianţi, din care 25.109 litri de motorină, 90 litri benzină şi 30 litri de ulei, depăşind normativul lunar de consum cu 900 litri anual, respectiv 1.875 litri pentru întreaga perioadă menţionată. În acest caz, suma estimată a abazerii este de 263.000 de lei.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că, în perioada octombrie 2013 – iulie 2016, din bugetul local al comunei Plopii Slăviteşti au fost achitate, fără bază legală, drepturi salariale, unei persoane încadrate la Primăria Comunei Plopii Slăviteşti în funcţia de muncitor – în baza dispoziţiei primarului emisă cu încalcarea prevederilor legale şi anulată prin decizia irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti, suma estimată a abaterii fiind de 56.000 de lei.

În raportul dat publicităţii de Curtea de Conturi se mai arată că, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că, în perioada octombrie 2013 – mai 2016, persoanei încadrată la Primăria comunei Plopii Slăviteşti în funcţia de consilier al primarului, cât şi la Şcolile Gimnaziale cu clasele I-VIII din comunele Beciu şi Plopii Slăviteşti, în calitate de cadru didactic, i s-au achitat necuvenit din bugetul local drepturile salariale aferente funcţiei de consilier, în condiţiile în care în timpul orelor programului normal de lucru (pentru această funcţie), simultan a prestat şi i s-au decontat activităţi didactice la cele două unităţi de învăţământ, rezultând astfel o plată dublă pentru o parte a timpului de muncă.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că, în perioada octombrie 2013 – august 2016, unor persoane încadrate la Primăria Comunei Plopii Slăviteşti în funcţia de inspector şi respectiv referent, li s-au achitat fără bază legală drepturi de natură salarială. Suma estimată a abaterii a fost, în acest caz, de 173.000 de lei. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.