Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Gălăteni – Membrii comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată au încasat, nelegal, sporuri de 174.000 de lei

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au scos în evidenţă multiple nereguli în judeţul Teleorman.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Gălăteni s-a desfăşurat în perioada 05.09.2016 – 30.09.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Consiliul Local nu a organizat licitaţie pentru închirierea suprafeţelor de teren arabil către persoanele fizice, aşa cum prevede legea

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, urmare a verificărilor efectuate privind respectarea prevederilor legale referitoare la închirierea suprafeţelor de teren arabil – din izlazul, în suprafaţă de 371 ha, deţinut de U.A.T.C. Gălăteni s-a constatat faptul că, în exerciţiului bugetar al anului 2015, operaţiunile de închiriere nu au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv nu a fost organizată licitaţie publică pentru închirierea suprafeţelor de teren arabil către persoanele fizice. Potrivit datelor furnizate, abaterea constatată este valabilă şi pentru exerciţiul bugetar al anului 2014.

De asemenea, se mai arată în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi, la nivelul Primăriei comunei Gălăteni, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a entităţii şi în evidenţa analitică pe plătitor, urmărite şi încasate la bugetul local toate creanţele cuvenite bugetului local provenind din amenzile contravenţionale aplicate de diferiţi agenţi constatatori, în perioada 2011 – 2015, persoanelor fizice care au domiciliul în comuna Gălăteni.

Totodată, entitatea auditată nu a dispus nici o măsură legală (nu s-a aplicat nici o măsură de executare silită) pentru încasarea creanţelor provenind din amenzile contravenţionale, neachitate la termenele legale de plată, în condiţiile în care Procesele-verbale de constatare şi sancţionare ale contravenţiilor aplicate, au fost comunicate organelor de specialitate din cadrul unităţii administrativ teritoriale, în vederea executării amenzilor.

Pe de altă parte, în perioada exerciţiilor bugetare 2013 – 2016, Primăria comunei Gălăteni, a achiziţionat lucrări de contrucţii pentru târgul săptămânal şi şcoală, în sumă totală de 522.000 lei în baza a 12 contracte de lucrări, fără ca autoritatea contractantă să stabilească/să solicite executantului garanţia de bună execuţie, modul de constituire şi cuantumul acesteia.

Urmare a verificărilor efectuate privind modul de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de U.A.T.C Gălăteni şi de valorificare a rezultatelor acestei acţiuni pentru exerciţiul bugetar al anului 2013, se constată faptul că nu au respectate prevederile legale în vigoare referitoare la efectuarea faptică a inventarierii patrimoniului.

Pe de altă parte, deşi au fost contractate şi decontate prestări de servicii pentru realizarea inventarierii pentru anul 2013, de la o societate comercială operaţiunea de inventariere a fost realizată în fapt de către reprezentanţii entităţii verificate după cum rezultă din preambulul Procesului verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii încheiat la 31.01.2014.

Totodată, în perioada exerciţiilor bugetare 2015 – 2016 din bugetul local al comunei Gălăteni s-au acordat şi achitat nelegal membrilor comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (inclusiv persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică – primarul şi viceprimarul), drepturi de personal sub forma sporului de dificultate în procent de 50% din salariul de bază lunar sau indemnizaţia lunară, pentru care au fost achitate necuvenit către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, contribuţiile angajatorului aferente acestui spor, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 174.000 de lei.

 

Indemnizaţie de conducere, acordată nelegal, administratorului Şcolii Gimnaziale nr. 2

 

Urmare a verificărilor realizate privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal conform reglementărilor legale, s-a constatat faptul că, majorarea de 10% aplicată cuantumului brut al indemnizaţiilor/ salariului de bază de care beneficiază persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică – primarul şi viceprimarul şi salariaţii din aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna decembrie 2015, a fost acordată şi achitată, în perioada ianuarie – iulie 2016, în fapt de două ori.

Totodată, în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016 din bugetul local al comunei Gălăteni a fost acordat şi achitat, fără bază legală, persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică – primarul şi viceprimarul, spor de condiţii vătămătoare în procent de 15% la indemnizaţie brută, contrar prevederilor legale.

De asemenea, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în perioada martie 2015 – iulie 2016 din creditele bugetare aprobate prin bugetul local al comunei Gălăteni pe bază de contracte anuale de prestări servicii, au fost decontate servicii de administrare lunără a site-lui web creat de o societate comercială (în luna ianuarie 2015), fără ca plăţile astfel efectuate să aibă la bază servicii prestate, potrivit clauzelor contractuale.

În lunile martie şi mai 2014, din bugetul local al comunei Gălăteni au fost efectuate plăţi fără bază legală, care nu sunt strict legate şi nu sunt în interesul activităţii entităţii auditate, pentru finanţarea cheltuielilor unei asociaţii sportive din comuna Gălăteni reprezentând taxe sportive, fără respectarea legislaţei regimului finanţărilor nerambursabile/ contribuţiilor din fonduri publice, fără a avea încheiate acorduri de finanţare/ contracte de asociere cu această asociaţie, din care să rezulte angajamente de plată/obligaţii în sarcina bugetului local. De asemenea, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, entitatea verificată nu deţine şi nu este organizată în cadrul acesteia nici o structură sportivă care să justifice efectuarea şi plata unor astfel de cheltuieli.

Pe de altă parte, în perioada ianuarie 2015 – iulie 2016, s-a acordat nelegal şi achitat necuvenit administratorului financiar angajat cu jumătate de normă, la Şcoala Gimnazială nr. 2 Gălăteni, indemnizaţie de conducere pentru funcţia de administrator financiar în procent de 20% (aspect ce a condus la calcularea eronată şi a altor drepturi salariale). (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.