Politic

Abateri constatate de Camera de Conturi la Primăria Crângu – Indemnizaţii mai mari pentru consilierii locali şi sporuri încasate ilegal de membrii comisiei de fond funciar

Acţiunile de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2016, au scos la iveală o serie de deficienţe care au avut ca efect producerea unor prejudicii în gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Neregulile constatate au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii. Pe de altă parte, lipsa de claritate şi caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact major asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor supuse auditării sau verificării şi multe dinte abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Crângu s-a desfăşurat în perioada 04.10.2016 – 31.10.2016 , precum şi în perioada 25.04.2016 – 27.05.2016, iar în urma acestuia, Camera de Conturi Teleorman a constatat unele abateri şi a dispus, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

 

Membrii comisiei de fond funciar au încasat, ilegal, sporuri de dificultate de 220.000 de lei

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, raportul Camerei de Conturi arată cum, în exerciţiul bugetar al anului 2015, Primăria comunei Crângu a decontat contravaloarea unor servicii de întocmire a documentaţiei de inventariere a patrimoniului U.A.T.C. Crângu, servicii de întocmire a documentaţiei de reevaluare a mijloacelor fixe şi servicii de întocmire a fişelor de mijloace fixe pentru bunurile aflate în gestiunea U.A.T.C. Crângu, fără ca plăţile efectuate să aibă la bază servicii prestate potrivit clauzelor contractuale.

Totodată, în exerciţiul bugetar al anului 2014, din bugetul local al comunei Crângu s-a plătit fără bază legală contravaloarea unor servicii generale de consultanţă în management care, în fapt, constau în informaţii publice postate pe paginile de Internet proprii de unele instituţii şi autorităţi publice. De asemenea, în exerciţiul bugetar al anului 2014, din bugetul comunei Crângu au fost efectuate plăţi fără bază legală reprezentând contravaloarea serviciilor de reprezentare şi consultanţă juridică.

Pe de altă parte, se mai arată în raportul Camerei de Conturi, în exerciţiul bugetar al anului 2015, din bugetul local al comunei Crângu au fost achitate, fără bază legală, contravaloarea unor servicii/lucrări pe bază de documente care nu întrunesc calitatea de documente justificative, întrucât acestea nu respectă structura şi nu cuprind elementele minime obligatorii, reglementate de dispoziţiile legale în materie, care să atestate cu certitudine realitatea lucrărilor executate.

În raportul făcut public de Camera de Conturi se mai arată cum, în perioada exerciţiilor bugetare ale anilor 2013 – 2016, până la data încheierii misiunii de audit, din bugetul local al comunei Crângu, a fost acordat şi achitat, fără bază legală, membrilor comisiei de fond funciar a comunei Crângu, un spor lunar de dificultate în procent de 50% din salariul de bază, pentru care au fost achitate necuvenit către bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, contribuţiile angajatorului aferente acestui spor; suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 220.000 de lei.

Totodată, potrivit datelor furnizate, în perioada octombrie 2014 – octombrie 2016, a fost stabilită şi achitată nelegal din bugetul local, consilierilor locali ai comunei Crângu, o indemnizaţie brută lunară pentru participarea la şedinţele consiliului local mai mare decât cea legal cuvenită.

În perioada octombrie 2014 – septembrie 2016, din bugetul Şcolii Gimnaziale Crângu a fost acordată nelegal şi achitată necuvenit, administratorului financiar al unităţii de învăţământ (cu jumătate de normă), indemnizaţie de conducere aferentă funcţiei de contabil şef în procent de 15%, aspect care a condus la calcularea eronată şi acordarea necuvenită a altor drepturi salariale care se stabilesc în raport cu aceasta.

 

Bunuri achiziţionate de Primărie, netrecute în evidenţa contabilă

 

Referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, în raportul dat publicităţii de Camere de Conturi se arată că, în exerciţiul bugetar al anului 2015, U.A.T.C. Crângu a achiziţionat bunuri de natura activelor fixe corporale, respectiv cupă trapeziodală pentru buldoexcavatorul aflat în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale şi remorcă auto basculabilă de 5 tone, fără să fie înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale aplicabile.

Pentru perioada exerciţiilor bugetare 2013 – 2015, la nivelul Primăriei comunei Crângu nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul U.A.T.C. Crângu.

De asemenea, potrivit datelor furnizare, exerciţiile bugetare ale anilor 2014 şi 2015, directorul Şcolii Gimnaziale Crângu, în calitate de ordonator terţiar de credite al bugetului U.A.T.C. Crângu, nu a respectat obligaţia legală de a întocmi şi depune, la ordonatorul de credite ierarhic superior, situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi Raportul asupra sistemului de control intern/ managerial, la data de 31 decembrie 2014, şi respectiv la data de 31 decembrie 2015.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, potrivit datelor furnizate, la nivelul compartimentului de impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Crângu nu au fost calculate, înregistrate, urmărite şi încasate la bugetul local penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenele de plată a redevenţei datorate de persoanele fizice şi juridice care deţin în concesiune terenuri din patrimoniul U.A.T.C. Crângu, potrivit clauzelor contractelor de concesiune. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.