Zece primării din judeţ au fost verificate de Corpul de control al Prefectului în anul 2017

Pe parcursul anului trecut, prefectul judeţului a dispus 14 acţiuni de control la  10 unităţi administrativ teritoriale  din judeţ, respectiv: Cosmeşti (3 controale), Vârtoape (3 controale), Răsmireşti, Scrioaştea, Crângeni, Sfinţeşti, Vedea, Mârzăneşti, Segarcea Vale, Botoroaga, potrivit raportului activităţii instituţiei pe anul 2017.

În timpul verificărilor, reprezentanţii Prefecturii au verificat modul de administrare a domeniului public sau privat al unităţii administrativ teritoriale; respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea funcţiilor publice şi  a posturilor contractuale, precum şi întocmirea rapoartelor de evaluare  a personalului din cadrul aparatului de lucru al primarului; verificarea modului de acordare a ajutoarelor sociale şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; cercetarea administrativă a secretarului comunei Segarcea Vale.

În ceea ce priveşte deficienţele constatate, cele mai importante au vizat încadrarea unor persoane pe funcţii publice, cu încălcarea prevederilor HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, în sensul că nu a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiilor publice respective, fiind încheiate direct contracte individuale de muncă (Comuna Cosmeşti); angajarea unor persoane pe posturi contractuale cu încălcarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 53/2003 republicată, potrivit cărora ”încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz” (Şcoala Gimnazială Vârtoapele de Sus); delegarea atribuţiilor funcţiei de secretar al comunei cu încălcarea prevederilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la o persoană care era încadrată ca personal contractual – consilierul primarului (Comuna Cosmeşti); încheierea de către primar a unor contracte de prestări servicii cu anumite persoane fizice autorizate, având ca obiect îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de lucru al primarului, respectiv: activitatea compartimentului de contabilitate, activitatea secretarului sau activitatea privind emiterea certificatelor de urbanism și autorizaţiilor de construire (Comuna Cosmeşti). Totodată, au fost identificate şi nereguli în ceea ce priveşte închirierea unor suprafeţe de teren din izlazul comunal cu încălcarea prevederilor art.122 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora bunurile care aparţin domeniului privat se pot concesiona sau închiria, “Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii” (Comuna Vârtoape şi comuna Mârzăneşti).

În urma verificărilor efectuate la cele zece unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, Corpul de control al Prefectului a dispus mai multe măsuri pentru neregulile constatate, respectiv încetarea contractelor de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor legale; încetarea delegării atribuţiilor de secretar al comunei; rezilierea contractelor de prestări servicii încheiate cu încălcarea prevederilor legale; formularea de acţiuni la instanţa de contencios administrativ pentru anularea hotărârilor consiliilor locale prin care au fost aprobate închirierea anumitor suprafeţe de teren din izlazul comunal cu încălcarea prevederilor legale. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code