Tag: consiliul local

Eveniment

Primăria municipiului Alexandria /DISPOZIȚIE

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:             -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României , În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; D I S P U N E : Art.1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 17.08.2020, ora 14.00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria. Art.2 -(1).Proiectul ordinii […]