Spitalul Judeţean scoate la concurs trei funcţii de conducere

Trei funcţii de conducere sunt scoase la concurs de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria în această perioadă, respectiv cele de director medical, director îngrijiri şi director financiar-contabil.

Pentru a putea participa la concursul pentru unul dintre cele trei posturi, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de criterii generale, respectiv să aibă domiciliul stabil în România; să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să nu aibă vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Pe de altă parte, fiecare dintre cele trei funcţii are stabilitie criterii specifice pe care candidaţii trebuie să întrunească.

Astfel, în ceea ce priveşte funcţia de director medical, candidaţii trebuie să  fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, să fie confirmaţi cel puţin medic specialist şi să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii constă în trei probe, respectiv examenul scris care va avea loc pe data de 6 martie, susţinerea orală a proiectului de specialitate care va avea loc pe data de 9 martie şi interviul de selecţie programat tot pentru data de 9 martie.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, iar dosarul de concurs se poate depune cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului.

Şi în ceea ce priveşte funcţia de director îngrijiri, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de criterii spectifice, respectiv să fie asistenţi medicali generalişti principali; să aibă cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali; să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Şi în acest caz, concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specific comitetului director al unităţii constă în trei probe, respectiv proba scrisă, programată pentru data de 2 martie, susţinerea orală a proiectului de specialitate şi interviul de selecţie, programate pentru data de 6 martie.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, iar dosarul de concurs se poate depune, până pe data de 22 februarie, la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului,

În ceea ce priveşte funcţia de director financiar contabil, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe criterii specifice, respectiv să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; să deţină certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Tot trei probe are, şi în acest caz, concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specific comitetului director al unităţii, astfel că proba scrisă va avea loc pe data de 12 martie, susţinerea orală a proiectului de specialitate şi interviul de selecţie, programate pentru data de 15 martie.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, dosarul de concurs se poate depune, până pe data de 05 martie, la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code