Puţine posturi scoase la concurs în administraţia publică locală din Teleorman în această perioadă

Spre deosebire de alte judeţe din ţară unde numărul posturilor “puse la bătaie” de administraţiile publice este destul de consistent, Teleormanul, în această perioadă, este deficitar la acest capitol. Dacă în Constanţa, de exemplu, sunt 33 de locuri de muncă vacante în sistemul bugetar, în Vaslui, 28 de posturi, judeţul Teleorman are doar trei posturi de oferit. Astfel, Primăria comunei Salcia îşi caută secretar, iar pentru a ocupa acest post, doritorii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Tot un post disponibil are şi Primăria Slobozia Mândra, respectiv de inspector asistent (operator rol), iar cerinţele pentru ocupare sunt studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate; vechime – 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

O diplomă de absolvire studii medii este necesară pentru a ocupa postul de şofer microbuz pe care îl oferă Şcoala Gimnazială Călmăţuiu de Sus, dar şi de permis de conducere categoria D, precum şi atestat de transport persoane.

Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. (A.N.)

Leave a Comment

*

code