Politic

Primarul Nicolae Bădănoiu: “Sunt o persoană ambițioasă și voi realiza mult mai multe lucruri pentru oamenii orașului”

D-le ing. NICOLAE BĂDĂNOIU, care este cea mai benefică realizare a dumneavoastră pentru orașul Videle, de când sunteți primar?

– Nu este suficient să amintesc o singură realizare benefică pen­tru că fiecare din realizările ce le voi men­ționa, sunt la fel de impor­tan­te pentru oraș și aș începe cu im­ple­men­tarea proiectului “Rea­bi­litarea și extinderea rețelelor de apă și cana­lizare”, care intră în programul de in­ves­tiții al Operatorului unic Apa Serv. Prin realizarea acestui proiect, a fost: implementat sistemul de mo­ni­to­ri­zare a indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici ai apei potabile. Practic, lu­crările au constat în înlocuirea colec­toarelor și extinderea rețelei; reabilitarea și extinderea stațiilor de epu­rare cu cea de a treia treaptă pentru a face față cantității mai mari de apă con­su­mată; reabilitarea rețelei de ca­naliza­re; reabilitarea fronturilor de puțuri, aducțiuni și rezervoare; re­teh­no­lo­gizarea puțurilor existente; rea­bi­litarea rezervoarelor de stocare; rea­bi­litarea stațiilor de pompare. Astfel, toți beneficiarii direcți – cetă­țenii orașului Videle, agenții econo­mici care își desfășoară activitatea pe raza orașului au la dispoziție ser­vicii superioare calitativ, mult pes­te nivelul parametrilor de până acum, care se încadrează în indicii im­puși de regulile europene. Un alt obiectiv a fost şi extinderea și mo­der­ni­zarea rețelei de alimentare cu ener­gie electrică, un proiect a cărui rea­lizare, locuitorii orașului o așteap­tă de mai mulți ani de zile. În acest proiect s-a făcut schimbarea lămpilor și înlocuirea acestora cu lămpi eco­no­mice; consolidarea rețelei de ali­mentare cu energie electrică; în­toc­mirea Studiilor de fezabilitate pentru rețeaua de energie electrică în zona Sere. Tot la realizări trebuie să trec și îndeplinirea unei dorințe mai vechi a celor care locuiesc la blocuri, res­pectiv amenajarea parcărilor pentru au­toturismele proprii.

Au fost construite până acum două parcări, având o capacitate de apro­ximativ 70 de autoturisme, fiind primele parcări amenajate din istoria orașului. O rea­li­zarea demnă de menționat este și izolarea termică a Școlii Gimnaziale nr. 1 şi liceului teoretic din oraș. Și am mai făcut ceva din care în ultimii ani nu s-a fă­cut nici un metru, respectiv am reabi­litat și modernizat cea mai mare parte a drumurilor și străzilor din centrul orașului.

În parteneriat cu Consiliul Jude­țean Teleorman, a fost reabilitat segmen­tul de drum de la intrarea orașului dinspre municipiul Alexandria către ieșirea spre localitatea Blejești, un drum pentru care toți primarii an­te­riori mie au fost înjurați pentru gro­pile în care își rupeau mașinile, fie ele mari sau mici. De asemenea, am început lucrările de amenajare a tro­tuarelor principale din oraș. Și tot la capitolul realizări trebuie să mai trecem și “Sistemul Integrat de Com­ba­tere a Șomajului în județul Te­le­or­man”, în care a intrat și orașul Videle, POSDRU. Valoarea proiectului este de 2.181.785.59 lei, cu o perioadă de im­plementare de 2 ani, care a fost finalizat în mai 2013.

Obiectivul proiectului l-a constituit combaterea șomajului, prin măsuri active de ocupare, care au vizat un grup de 750 șomeri de lungă durată, ti­neri și adulți și 250 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Lista ar putea continua, dar voi reveni cu completări la o viitoare în­tâlnire cu dumneavoastră.

Cât de mulțumit sunteți pentru ceea ce ați făcut în perioada de peste un an și jumătate de mandat?

– Sunt o persoană ambițioasă și îmi doresc să realizez mult mai multe lucruri pentru acest oraș. Dacă ar fi să fac o comparație cu realizările din perioada 2000-2012, ar trebui să mă declar mulțumit de obiectivele atinse, dar cum eu ar trebui să mă raportez strict la câte lucruri ar fi de realizat sau ar fi trebuit să fie finalizate acum în anul 2014, nu pot decât să spun că este loc de mai bine. Vă dau un exemplu: sunt străzi din centrul orașului care abia au fost pietruite, nu mai vorbim de canalizare și apa curentă care lip­sesc cu desăvârșire.

În aceste condiții, cu ce obiective ați început anul acesta și ce aveți în perspectivă pentru locuitorii orașului?

– Imediat ce vremea va permite, vor începe lucrările de asfaltare pe stră­zile: Florilor și Gării; extindere rețea TJ și iluminat stradal zona Gării (Sere); modernizarea drmului co­munal 14 km 4+500 – km 6+774 pe tron­sonul ce străbate satul apar­ți­nător Coșoaia; modernizare strada Plan­telor de la Biserica Tămășești la intersecția cu strada Progresului; ex­tinderea suprafeței împădurite – plan­tarea de puieți pe o suprafață de 13,84 ha în cartierele Coșoaia și Tă­mășești; reabilitarea termică a fa­ța­dei blocurilor P60, C11, A6, A7, A8, reabilitare suportată de la buge­tul statului, de la bugetul local și con­tri­buția proprietarilor.

Avem în faza de studiu de fe­za­bilitate, rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare în zona Sere.

Din experiența alegerilor locale de acum un an și jumătate, cum vă veți organiza pentru europarlamentarele și prezidențialele din acest an?

– Voi merge în campanie din casă în casă, așa cum am procedat și în campania electorală de la locale și îmi doresc să obținem rezultate foarte bune și, de ce nu, chiar mai bune decât cele din 2012, dacă ți­nem seama și de poziția pe care o avem acum, de ceea ce am realizat pen­tru locuitorii orașului, marea lor ma­jo­ritate beneficiarii proiectelor și pro­gra­melor care se văd la fața locului. Eu sunt convins că oamenii au încredere în echipa de la Primărie si vor vota can­didații PSD la alegerile pentru Par­lamentul European, mai ales că avem un candidat, respectiv doamna Viorica Dăncilă din orașul nostru.

Gh. Paraschiv

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.