Eveniment

Primăria municipiului Alexandria /DISPOZIȚIE

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

            -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României ,

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

D I S P U N E :

Art.1 – Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 17.08.2020, ora 14.00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria.

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

           (2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Art.3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

            Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

            Art.5 -Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 17.08.2020.

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare.

(Ședințele consiliului local sunt publice. – Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României).

ANEXA LA DISPOZIȚIA

Proiectul ordinii de zi:

            -Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, statul de funcții și numarul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locala și Direcția de Evidență a Persoanelor Alexandria

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2020.

            -Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor municipiului Alexandria care participă la alegerile locale din 27.09.2020.

            – Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mutării activității didactice din sediul Grădiniței cu Program Normal nr. 2 din str. Ion Creangă, nr. 79 la sediul Grădiniței cu Program Normal nr. 3 din str. Mihăiță Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria.

            – Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa pensionarilor la pescuit” 2020.

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

– Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în municipiul Alexandria.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului și Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico- edilitare realizate pe teren aparținând domeniului public al municipiului Alexandria și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc, terenurilor de sport precum și spațiilor verzi ( definite potrivit LEGII nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*).

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 (2023)  a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr. 279 din 10.10.2017.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor de investiții ce vor alcătui un coridor de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul Municipiului Alexandria, conform direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de mobilitate urbană durabilă pentru perioada 2014-2020, aprobat prin HCL nr. 280 din 10.10.2017.

– Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, în vederea realizării obiectivului de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în  Municipiul Alexandria”.

            – Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, poziția  8 și a anexei nr. 2 poziția 8 la H.C.L.nr.  83/28.03.2013, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și poziția 87, anexă la H.C.L. nr. 128/29.04.2013, privind stabilirea și   reactualizarea   elementelor   de   identificare   ale   unor   bunuri   imobile   componente   ale sistemelor publice de alimentare cu apă și energie termică aparținând domeniului public al municipiului Alexandria.

            – Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui bun imobil Sală de Culturism, aparținând domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral  25642, situat în str. Dunării, 49A, cvartal 79.

            – Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 74/27.02.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire bază sportivă TIP 1, Șos. Turnu Măgurele, municipiul Alexandria, Baza Sportivă PECO, județul Teleorman.

            – Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31379, situat în str. Dunării, zona bl. 800.

            – Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții din cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a acestora.

-Petitii si interpelari.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.