ISJ Teleorman scoate la concurs posturi de directori şi directori adjuncţi în 65 de unităţi de învăţământ

Monica DUMITRESCU

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman organizează în a doua parte a lunii iulie 2017 un nou concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar care funcţionează pe raza judeţului. În total sunt vacante 68 de astfel de posturi în 65 de unităţi de învăţământ. Din totalul posturilor vacante doar 11 sunt de director adjunct, restul fiind pentru directori. Cele mai multe posturi sunt în şcolile gimnaziale, pentru licee fiind disponibile doar şapte posturi, trei pentru director şi patru pentru director adjunct, iar în grădiniţe doar trei posturi, toate pentru director. Mai sunt disponibile posturile de director la Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Palatul Copiilor Alexandria.

Potrivit reprezentanţilor ISJ Teleorman, concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN Nr. 3969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, Nr. 428/09.06.2017.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea “Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”; sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional; sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere; nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului şi nici în anul şcolar în curs; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; nu au avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”; au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ; au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/ federaţiile/ centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere în format letric la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculumului Vitae şi de interviu se vor organiza și desfășura în perioada 19 iulie – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de I.S.J.Teleorman

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Ultimul concurs pentru ocuparea posturilor de conducere în unităţile de învăţământ teleormănene s-a desfăşurat la sfârşitul anului 2016. Din cele 142 de posturi de director şi director adjunct scoase atunci la concurs au fost ocupate doar 86 de posturi.

Leave a Comment

*

code