Din 06 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces a crescut

Până la data de 05 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces în cazul morţii asiguratului sau pensionarului a fost de 3.131. lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.566 lei. Începând cu 06 ianuarie 2018, valoarea acestor ajutoare a crescut la 4.162 lei în cazul morţii asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.081 lei pentru decesul unui membru de familie.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană cara face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut.
Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.
Începând cu data de 01 ianuarie 2018, ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: Casa Județeană de Pensii Teleorman în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 (de la Xerox); certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original); în cazul salariaților decedați – extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare. (A.N.)

2 Comments

Leave a Comment

*

code