Cum pot deveni teleormănenii părinți de profesie?

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
Teleormănenii interesați să devină părinți de profesie pot face acest lucru numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: au capacitate deplină de exerciţiu; comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui parinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile; persoana care desfăşoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

Procedura de atestare ca asistent maternal profesionist presupune ca persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist să adreseze o cerere de evaluare a capacităţii lor la sediul D.G.A.S.P.C. Teleorman. La cerere vor fi anexate copii legalizate a actelor de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie); copii legalizate a actelor de studii (diplome); copia actului de identitate; certificate medicale ale solicitantului şi a persoanelor cu care locuieşte; certificat de cazier judiciar pentru solicitant şi persoanele cu care acesta locuieşte şi au capacitate deplină de exerciţiu; o scurtă prezentare  a persoanelor cu care locuiește; copie legalizată a titlului de proprietate al locuinţei sau a contractului de închiriere, declaraţie autentificată a proprietarului prin care recunoaşte solicitantului dreptul la folosinţă; declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege care duce la incompatibilitatea practicării meseriei de asistent maternal profesionist; curriculum vitae.

Cererea se va depune numai după o discuţie iniţială cu reprezentantii Biroului Managementului de Caz din cadrul DGASPC Teleorman. În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacităţii de a îngriji un copil, care poate dura maxim 90 de zile.

Pentru mai multe informaţii, cei interesați se pot adresa Biroului management de caz pentru AMP din cadrul DGASPC Teleorman, Alexandria, str. Dunării, nr.7, tel. 0247/316611 – interior 32.

Leave a Comment

*

code